Kdo je stavební dozor

 
STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb.
Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě. Jedná se tedy o dva významy - činnost / osoba. Jako činnost je myšlena kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace a užívání stavby. Druhý význam termínu je osoba provádějící dozor na stavbě na základě definovaného oprávnění.
V § 2, odst.(2) písm. d) stavebního zákona je uvedeno "V tomto zákoně se dále rozumí:… stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb
Podle § 152 odst. (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při svépomocné výstavbě.
V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.
Hlava II stavebního zákona, která je přímo pojmenovaná STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU, pojednává o kontrole realizace a užívání staveb. Zde je jako stavební dozor uvažována činnost a pravomoci stavebního úřadu. Bohužel jednotné označení činnosti úřadu na straně jedné a funkce osoby na straně druhé může vést k omylům. Je důležité mít toto na paměti.
V této části zákona, s výjimkou uvedeného názvu celé hlavy již není termín stavební dozor více použit. Je však popisována činnost stavebního úřadu (§133 - §142), kdy stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých souvislostech.
Technický dozor investora
V průběhu realizace stavby se kontroly výstavby účastní technický dozor investora - TDI, který kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.
Autorský dozor
Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.
Superinspekce autorizovaným inspektorem
V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si objednat superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru staveb.
Výše jmenované osoby různých typů dozoru na stavbě zaznamenávají svou činnost zápisy do stavebního deníku.