Reference – Technický dozor staveb

 

Popis odborné
činnosti
ve výkonu


 • seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projet, smlouvy, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod.)
 • kontrola, zda je stavební povolení (případě vodoprávní rozhodnutí) na celý předmět díla
 • převzetí staveniště od města (od sdružitelů finančních prostředků na provedení díla) a následné předání zhotoviteli díla včetně převzetí a předání vytyčení inženýrských sítí a zaručení zápisu o předání zhotoviteli do stavebního deníku a samostatného protokolu o předání a převzetí staveniště
 • protokolární odevzdání zhotoviteli základního směrového a výškového vytyčení (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s PD
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • kontrola zda realizační projektová dokumentace odpovídá dokumentaci pro stavební povolení
 • kontrola, zda jsou v realizační dokumentaci dodrženy parametry (např. plochy), podle kterých byly stanoveny ceny bytů
 • péče o to, aby zhotovitel systematicky doplňoval dokumentaci, podle které se stavba realizuje a eviduje, dokumentace dokončených částí stavby a dokumentace řízené i neřízené související se stavbou
 • předkládání požadavků na změny PD a dodatky s vlastním vyjádřením technickému řediteli společnosti
 • kontrola čerpání nákladů
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur do výše SOD, jejich souladu s podmínkami smlouvy o dílo
 • kontrola všech těch částí dodávek, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku
 • spolupráce s pracovníky autorského dozoru při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s PD
 • spolupráce s projektantem a zhotovitelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu
 • sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků, požadování dokladů, k teré prokazují kvalitu ´vykonávaných prací a dodávek
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy o dílo
 • uplatňování námětů, které směřují k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby
 • organizování a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování podrobných zápisů z nich
 • hlášení a zajišťování odborného dozoru archeologických nálezů ve smyslu stavebního povolení
 • spolupráce z zhotovitelem při výkonu opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • kontrola postupu prací dle smlouvy o dílo, podle časového plánu stavby, upozorňování zhotovitele a technického ředitele na nedodržení termínu včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí
 • kontrola rozpočtu zhotovitele v návaznosti na časový plán výstavby a plateb
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • organizační zajištění povinnosti investora při individuálním vyzkoušení a komplexních zkouškách
 • zajištění podkladů ke kolaudaci
 • zabezpečení pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně převzetí geodetického zaměření od zhotovitele
 • zabezpečení případného předčasného užívání stavby nebo její části
 • zajišťování uplatňování požadavků vyplývajícího z kolaudačního řízení
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
 • účast při projednávání nadstandardů v bytech (dozor nad technickou proveditelností)
 • účast při projednávání případných změn dispozic bytů ( dozor nad shodou s PD pro stavební povolení)
 • spolupráce s pracovníky marketinku při předání bytů jednotlivým nájemníkům dle (odsouhlasených) nadstandardů nasmlouvaních mezi nájemníky zhotovitelem
 • zabezpečení změny stavebníka, změny stavby před dokončením
 • účast na schůzích bytového družstva budoucích nájemníků se spoluprácí družstva i marketinku
 • řádné pořizování záznamu ze všech jednání od přípravy po realizaci staveb v jednotné formě umožňující jejich vyhodnocení a další zpracování

 
 • územní řízení, stavení povolení
 • harmonogram STAVBY
 • založení a vedení stavebního deníku stavby
 • zaměření stavby, vytyčení stavby a staveniště
 • zařízení připojovacích bodu pro stavbu (elektro, voda)
 • vytyčení stavby samotné, polohy, rohy, výšky
 • asistence u výkopu základů, kontrola dle PD, kontrola základové spáry
 • ocel výztuž základových pasů, lež. kanalizace, prostupy základy pro přípojky in.sítí, hutnění – kontroly zápisy
 • příprava na základovou desku, hutnění, ocel výztuž dle PD, prováděny kontroly, fotodokumentace, zápisy
 • kontrola založení zdiva, měření, kontrola otvoru, zdění – kontroly zápisy
 • kontrola osazovaní překladů, příprava na stropní konstrukce
 • montáž stropů (převážně Merit), kontrola dle kladečského výkresu, kontrola a fotodokumentace ocel. výztuže, kontroly kladení vzpěr stropů, celkové kontroly s TDI před betonáží
 • kontroly založení zdiva v dalších NP
 • příprava a realizace subdodávek (administrace, rozpočty, SOD atd.)
 • kontrola a organizace všech subdodavatelů – zápisy nástupu na stavbu, BOZ atd.
 • kontroly všech prací PSV, kontroly a vyzvání na kontroly TDI do uzlových bodu staveb v HS
 • kontroly všech izolací (proti vodě, vlhkosti,tepelné), kontroly spojů prostupů dle výskytu radonu, kontroly kvality práce omítek, betonů, obkladů, sádrokartonů, podlah, dveří, kompletací ZTI, výplní otvorů a další práce spojené s výstavbou rodinných domů.
 • zajištění a koordinace s inženýrskými sítěmi k domkům, vjezdům, příjezdovým komunikacím.
 • kontrola stavu před dokončením, soupis vad a nedodělků, předávání stavby investorovi.
 • reklamace – řízení, místní šetření, posouzení

Zkušenosti
stavebně
výrobní 

Zkušenosti
stavebně
administrativní


 • vedení oddělení klientských změn
 • zákazníkovy byl nabídnut rodinný dům v předem daném standardu, s tím, že si může volit dle vybraných pravidel jakýkoli jiný nadstandard.
 • např. : změny dispozic příček, elektro. vývody, izolace tepelné, ZTI rozvody, UT rozvody a kotel, ZTI zařizovací předměty, obklady a dlažby, povrchy podlah, dveře vnitřní atd. Vše muselo mít součinnost se stavbou , subdodavatelem, investorem a bez pochyby i stavebním řádem a normami.
 • stanovení a vypočet rozpočtu rozdílů cen „Standard“ – „Nadstandard“
 • obhajoba s investorem, odsouhlasení
 • administrace k výběrovým řízení subdodavatelů na dodávky požadované práce a materiálu
 • příprava smluv pro subdodavatele, konzultace
 • finanční analýza zakázek náklady – výdaje
 • příprava podkladů k fakturaci
 • zodpovědnost za BOZ firmy, reálně na stavbě i administrativně v kancelářích staveb
 • příprava dokumentace k ukončení stavby, zajištění zdárně kolaudace stavby
 • reklamace, evidence, administrativní vyřízení

Zkušenost se zákonem § 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebního řádu

Dále tak s vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě a územního opatření. Něco málo ze správního řádu č. 500/2004 Sb.

Moje rozhodnutí je záměrem, pokračovat v mích zkušenostech v realizacích rodinných a bytových domů, pomáhat lidem, kteří si budou pořizovat nové bydlení s pomocí technika, který jim dokáže poradit, pomoc a vyřídit všechny záležitosti se stavbou spojené.

Jsme připraveni Vám pomoci. Pokud jsou naše služby pro Vás zajímavé, tak neváhejte nás nezávazně kontaktovat.


Poptat služby